កូរ៉េម្មសិទ្ធិបញ្ញាការិយាល័យ

កូរ៉េម្មសិទ្ធិបញ្ញាការិយាល័យគឺជាការប៉ាតង់ការិយាល័យនិងបញ្ញាការិយាល័យនៃរ៉េខាងត្បូង។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០០,ជាឈ្មោះនៃការិយាល័យត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពី'កូរ៉េឧស្សាហកលនទ្រព្យការិយាល័យ'ទៅ'កូរ៉េម្មសិទ្ធិបញ្ញាការិយាល័យ'។ វាគឺជាទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុង ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០០,ជាឈ្មោះនៃការិយាល័យត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពី'កូរ៉េឧស្សាហកលនទ្រព្យការិយាល័យ'ទៅ'កូរ៉េម្មសិទ្ធិបញ្ញាការិយាល័យ'។